Integratieve Traumatherapie ( Foundation & Extended Level) 


Toen het loslaten niet wilde lukken, dacht ik dat het vast aan mij lag 

(Niels Zwakhals)


Tijdens het opgroeien, in de eerste kwetsbare jaren, werd het kind bij velen van onze cliënten, verwond door verlatenheid, mishandeling en/of misbruik, ontkenning van afhankelijkheid, een slecht functionerend gezinsverband, enz... Deze verwonding (het woord 'trauma' is een leenwoord uit het Grieks en betekent 'wonde') van de essentie leidt vaak tot gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid, verdriet enz... In het volwassen leven blijft men vaak verder functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling en dat uit zich in verslavingen, destructief en/of dominant gedrag, problematische relaties, verlies van energie enz... Het zijn programma's waarin men gevangen zit en ze zijn vaak gehuld in een sfeer van fatalisme. De vermenging van verleden met het heden zorgt vaak voor onbegrijpelijke verwarring. Het impliciete geheugen: het "niet wetende- weten" is het primitieve kompas doorheen het dagelijkse leven geworden, is enorm dwingend, verschijnt en verdwijnt ongemerkt en men is er zich vaak niet van bewust. Deze emotionele herinneringen hebben een krachtig effect op gedrag, een handelingsblauwdruk die een getraumatiseerd iemand door het leven helpt met instinctieve, automatische en onbewuste reacties. De automatische overlevingsinstincten en verdedigingsreacties zijn een "cry for help", een hechtingsschreeuw. 

Traumatische gebeurtenissen zijn een aanslag op de ziel en richten grote schade aan in de innerlijke structuur van een jong mens. Niet alles is in het on(der)bewuste gebleven. De enorme schade (bv. bij seksueel misbruik) reikt tot aan de bodem van het bestaan, toont zich genadeloos, scherp en duidelijk. Kijk en er zal ge-zien worden!

Je leeft ermee, je leeft erin en je leeft ervan uit ... 

Het moment van de (eerste) gebeurtenis gaat op in een verloren seconde. Dat is een gestold, stilstaand, niet geleefd deel van de levenstijd. De verloren seconde bevat de 'shock', de pijn van het kind-zijn die werd afgenomen en de niet vervulde behoefte aan hulp. 

Het vraagt voor de cliënt maar zeker ook voor de zorgverstrekker moed om op zoek te gaan naar onderliggende oorzaken (contact met de pijn van de oorsprong) en de weg naar binnen, naar de verwonde (maar te helen) essentie af te dalen. Vraag ernaar, kijk naar de symptomen en fenomenen. Vraag er nog een keer naar, zet het verwerkingsproces in gang door te benoemen wat je ziet en dat je weet dat er iets onder bepaald gedrag verborgen zit. Het is werk in alle eenvoud, doch drievoud. Eerst het (h)erkennen, dan alternatieven aanleren, dan verwerken van de pijn van de verloren tijd. 


Jaar 1 - Foundation Level - 4 modules

1. theoretisch kader

- de "C" van Complex trauma (C-PTSS) & het grote verschil tussen PTSS en C - PTSS 

- soorten trauma: transgenerationeel, pre- en perinataal, geboorte en vroegkinderlijke traumatisering

een overzichtgevend behandelmodel bij trauma: de interventiecirkel (Martijn Stöfsel)

- de innerlijke verdeeldheid - psychische dwarslaesie: de allerbelangrijkste basisstructuur (Pieter John Schouten) 

- een nieuwe kijk op hechtingskwetsuren en vormgeven aan twee sleuteldialogen + adoptie & andere gerelateerde thema's 

- (traumatische) rouw & verlies, werken met de transitiecirkel 

- het belang van traumalisting

- verslaving en andere vluchtmechanismen, de 10 F'en (FIGHT - FLIGHT - FREEZE - FACE - FRIEND - FAWN - FOLLOW - FLOP - FAINT - FRAGMENT), passieve en actieve overlevingsreacties  

2. op weekend: "bewustwording" 

- LEVENSKUNST - de KUNST & de KRACHT om te herleven na traume

- in-wikkelen (de in-print van trauma) en ont-wikkelen (trauma ont-moeten, ont-laden en ont-lasten)

- van emotie (wentelen) naar gevoel (wennen)  

3. de afdaling 

- de weg naar binnen om te helen van Trauma en trauma ( T & t ) - Te veel van het slechte (T) of te weinig van het goede (t)   

- FOCUS (aan de slag met innerlijke kind) en FACET (door te werken met oogposities)

- doorwerken van basaal verdriet; het trauma-huilen en emotie - regulatie 

4. belichaam je pure essentie 

- thuiskomen in het chaotische lichaam, een inside-out doen

- bilateraal stimuleren (bij overspoeling) en eenvoudige integratie-oefeningen 

- introductie TRB: Trauma Release Breathwork 

- introductie TRE: Tension & Trauma releasing Excercises 

- (Imaginaire) Exposure & Rescripting

- Progressive Counting  (even effectief en efficiënt als EMDR)


Jaar 2 - Extended Level - 4 modules

1. theoretisch kader 

- een historische kijk op trauma (geschiedenis tot heden)

- een exegetische kijk op trauma en dissociatie (Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis)

- trauma en destructieve gevolgen van drie soorten micro-agressies: stereotyperingen, vooroordelen en discriminaties

- trauma als niet - talige ervaring en verheldering van belangrijke theoretische begrippen

- trauma en de gevolgen van drie soorten micro-agressies: stereotyperingen, vooroordelen en discriminaties

- neuro-farmacologsiche interventies binnen context en community

- psychedelica en paradigma 

- etnobotanie: studie van de relatie tussen planten en mensen

- wetgeving omtrent euthanasie en mythen over zelfmoord (do's en dont's en afstand tussen denken en doen) 

- het kunst van humor in therapie, lachen waar er gelachen kan worden  

2. enkele krachtige methodieken 

- het zinloze gevecht met HAGEL (Herinneringen, Associaties, Gedachten, Emoties en Lichaamsgewaarwordingen) doelgericht aanpakken met ACT (Acceptation & Commitment Therapy)

- eigen methode: bewustwording na trauma (Luc Jansen & Lieve'ke Van Beeck)

- eigen methode: Focus en Facet om te werken met een ander "ogenblik" (staren), het iw vaak alsof de schokkende gebeurtenis zich telkens weer voor m'n ogen afspeelt (Lieve'ke Van Beeck)

- eigen methode: OEN voor de aanpak van micro - agressies (Lieve'ke Van Beeck) 

3. opnieuw innig verbonden met alles

- Introductie EFT (Emotion Focused Therapy) en werken met "focus & facet" (oogposities)

- energetisch (karmisch) opstellingswerk (activeren en de-activeren)   

- compassie en Zelfcompassie - training  

4. zelfzorg van de therapeut (als second responder) 

- zorg voor de cliënt en zelfzorg in balans

- het "lichaam" van de therapeut & de emotionele anatomie

- sprankeltjes uit de Narratieve Therapie (Michael White)

- casuïstiek en supervisie  


Deep in the body of an under-mothered adult is a child starving for love (Kelly McDaniel)


rode draad doorheen het traject: creatief en beeldend werk, psychodrama & (improvisatie) theater, (energetisch) opstellingswerk (internal en external), meditatie & mindfulness

voor de accreditatie van de ABP-BVP (Belgische beroepsvereniging Psychotherapie): 

verplicht: klinische praktijkvoering, inbreng casuïstiek, inter- en supervisie 

op het einde van jaar 1: Een Pecha Kucha opdracht (Japans voor Kort en Krachtig presenteren)

op het einde van jaar 2: Een proeve van bekwaamheid onderbouwt met de theorie en een reflectie op eigen handelen (beschrijven van eigen genomen hobbels in dit traject; verbinding tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling; eigen leerthema's die nog om aandacht vragen, hoe je daarmee verder gaat en wie/wat je daarbij kan ondersteunen)


Deze opleiding is bedoeld voor psychiaters, psychologen, (lichaamsgerichte) psychotherapeuten, coaches met degelijke opleiding en voldoende ervaring (intake vereist)


januari 2023 jaar 1: 7/1 - 4/2 - 4/3 - 1, 2/4 (weekend in Postel) - 22/4 - 13/5 - 3/6 - 24/6 - grote vakantie (enkele taken) - 9/9 - 7/10 - 28/10 - 25/11 (afronding in stijl)

VOLZET 

januari 2024 jaar 2: 27/1 - 24/2 - 27/3 - 20/4 - 18/5 - 8/6 - 6/7 - 7/9 - 5/10 - 26/10 - 23/11 - 14/12

nog enkele plaatsen vrij (na het eerste jaar te hebben gevolgd)

september 2023 jaar 1: 14/10 - 21/10 - 18/11 - 16/12 - 13,14/1 (verplicht weekend) - grotere break (enkele taken) - 3/2 - 24/2 - 23/3 - 4/5 - 1/6 - 29/6 - 13/7 (afronding in stijl)

september 2024 jaar 2: nog even geduld voor de data van jaar twee   

nog 3 plaatsen vrij 


We werken telkens van 10:00 tot 17:00 (welkom vanaf 09:30)

 

 lokatie: Tripsyco - Antwerpsesteenweg 461 - 2390 Westmalle

lokatie weekend: De Abdij van Postel of Het Verblijf in Lennik (nog in overleg) 

kostprijs per jaar: € 1895,00 (inclusief 12 intens gevulde maar boeiende dagen, kant- en klare tools, gastdocenten, overnachting en maaltijden weekend (Postel) inbegrepen, overnachting in Lennik inbegrepen (maaltijden niet)

kostprijs 2 jaar: € 3595,00

niet inbegrepen: inter- en supervisies en gesubsidieerde klinische praktijkvoering  


Deze samenkomst van 24 opleidingsdagen, verspreid over twee jaren (opleidingsduur: 168 uren) wordt door de    ABP-BVP vzw (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) en de NUO-NAO (European Association for Psychotherapy), geaccrediteerd: 100 ptn voor Continuous Professional Development = CPD ( www.abp-bvp.be )


gratis digitaal boek over karmische transformatie (jaar 1)

gratis digitaal boek over trauma en persoonlijkheidsproblematiek (jaar 2)


docent: Lieve'ke Van Beeck

gastdocenten: 

Dr. Marc Van Steenkiste, Luc Jansen, Veerle Van Dyck (er even tussenuit)

Lieve Duchesne, Erik Decolvenaer, Bram De Groote 

Voor wie graag meer leest : Trauma - Therapeut zijn ... Pure Passie !!